|QUALITAT

El principal objectiu de l’empresa, amb la implantació d’un Sistema Integrat de Gestió de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals a Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L.,  és el de satisfer plenament les necessitats i expectatives dels nostres clients, la societat i els nostres treballadors, mitjançant l’acompliment dels requeriments i normes ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, així com la millora continuada dels processos.

L’empresa també respon a la demanda de la societat mitjançant l’acompliment de la legislació vigent en matèria de medi ambient, aquells altres  compromisos que s’adquireixen relacionats amb els seus aspectes ambientals, així com els requisits de la reglamentació de la Cadena de Custòdia de Productes Forestals (PEFC) i l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació.

L'organització preventiva de l’empresa es fonamenta en concebre  la prevenció com quelcom intrínsec i inherent a totes les modalitats de treball, per la qual cosa s’han d’assignar les responsabilitats en matèria preventiva de manera directa sobre les competències que cadascú tingui assignades en el desenvolupament de la seva feina.

Es fa, doncs, necessari que aquesta política sigui difosa, entesa, aplicada i actualitzada en tots els nivells de l’empresa i a tots els col·laboradors de l’empresa, per la qual cosa, la Direcció establirà les mesures oportunes.

Grupo Alvic FR Mobiliario, S.L.  vol ser un referent en el sector en l’aspecte de rendibilitat, sense deixar de mantenir una solidesa i estabilitat empresarial. El resultat final és garantir la consecució dels següents objectius: assegurar la satisfacció dels clients i altres parts interessades, assegurar la satisfacció dels treballadors i l’eficàcia económica de l’empresa

La gerència es compromet  a proporcionar tots els mitjans materials i humans necessaris per portar a bon terme la política de l’empresa.